ISO online
Phan mem ISO online - Tu van, dao tao ISO 9001, ISO 14001 ,...
Trang chủ

Giới thiệu NETVALUE

ArcGIS Online

Phần mềm ISO ONLINE
Support ISO online-VNEmail: contact@netvalue.vn
 

Chụp màn hình các tính năng của phần mềm ISO ONLINE V4.0 ( áp dụng cho đơn vị xây dựng, các đơn vị khác tương tự ):

1. Giao diện sau khi đăng nhập:

2. Danh sách biểu mẫu chờ phê duyệt:

3. Danh sách quy trình , biên tập:

4. Quy trình:

5. Quy trình nội dung thực hiện và bước công việc:

6. Thư mục dữ liệu:

7.Biểu mẫu 1 ( ví dụ):

8. Biểu mẫu 2 ( ví dụ):

9. Biếu mẫu 3 ( ví dụ):

10. Giao việc:

11. Thông báo:

12. Tìm kiếm biểu mẫu:

 

Xem đầy đủ nội dung file chụp màn hình: