ISO online
Phan mem ISO online - Tu van, dao tao ISO 9001, ISO 14001 ,...
Trang chủ

Giới thiệu NETVALUE

ArcGIS Online

Phần mềm ISO ONLINE
Support ISO online-VNEmail: contact@netvalue.vn
 
Download_Forms_VN

Download các biểu mẫu

   
Phần này cung cấp cho khách hàng các biểu mẫu phục vụ cho công việc của mình
   
Biểu mẫu trong quy trình
Download
1. Quy trình mua hàng :  
   -   Biểu mẫu đề nghị mua hàng
   -   Biểu mẫu đánh giá nhà cung ứng tiềm năng
   -   Biểu mẫu biên bản bàn giao
   -   Biểu mẫu giấy đề nghị thanh toán
   -   Biểu mẫu kiểm tra chất lượng  hàng hóa nhập kho
   -   Biểu mẫu theo dõi nhà cung ứng
   -   Biểu mẫu đánh giá chi tiết nhà cung ứng
   -   Đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng
   -   Danh sách nhà cung ứng tiềm năng
   -   Nghiệm thu và ban giao
   -   Yêu cầu chào giá
   -   Yêu cầu mua hàng
   
2. Quy trình quản lý kho :  
   -   Biểu mẫu yêu cầu nhập kho
   -   Biểu mẫu  báo cáo hàng tồn kho hàng quý
   -   Biểu mẫu báo cáo hàng tồn kho hàng tháng
   -   Biểu mẫu báo cáo kiểm kê hàng năm
   -   Biểu mẫu biên bản bàn giao
   -   Biểu mẫu  tình trạng thiết bị /card
   -   Biểu mẫu phiếu nhập kho
   -   Biểu mẫu phiếu xuất kho
   
3. Quy trình bảo hành :  
   -   Biểu mẫu tiếp nhận yêu cầu bảo hành
   -   Biểu mẫu đánh giá hiện trạng
   -   Biểu mẫu phương án xử lý
   -   Biểu mẫu phương án xử lý - Xưởng
   -   Biểu mẫu Phiếu giao việc
   
4. Quy trình tuyển dụng :  
   -   Biểu mẫu hồ sơ ứng viên
   -   Biểu mẫu yêu cầu và kế hoạch tuyển dụng
   -   Biểu mẫu danh sách ứng viên và kết quả thi tuyển
   -   Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc
   
5. Quy trình quản lý trang thiết bị :  
   -  Danh mục trang thiết bị máy móc
   -   Biểu mẫu xác nhận hiện trạng máy đo
   -   Biểu mẫu sổ mượn trả thiết bị
   -   Biểu mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng thiết bị
   -   Biểu mẫu phiếu đề nghị nhập kho
   -   Biên bản kiểm tra vật tư nhập kho
   -   Biểu mẫu bảo dưỡng thiết bị
   -   Biểu mẫu kế hoạch hiệu chỉnh hiệu chuẩn thiết bị đo
   -   Biểu mẫu đề nghị thanh toán
   -  Biểu mẫu lưu hồ sơ liên quan đến máy đo thử nghiệm
   
6. Quy trình kiểm soát tài liệu  
   -   Sổ danh mục tài liệu
   -   Phiếu yêu cầu tài liệu
   -   Sổ công văn đến
   -   Sổ công văn đi
   -   Công văn nội bộ
   -   Mẫu thông báo nội bộ
   -   Mẫu báo cáo nội bộ
   -   Mẫu tờ trình nội bộ
   -   Mẫu báo cáo
   -   Mẫu công văn
   -   Mẫu quyết định
   -   Mẫu thông báo
   -   Mẫu tờ trình
   
7. Quy trình trao đổi thông tin nội bộ :  
   -   Sổ trao đổi thông tin nội bộ
   -   Trao đổi thông tin nội bộ
   -   Yêu cầu của ban giám đốc
   -   Yêu cầu giải quyết công việc
   -   Phiếu giao việc
   -  Ủy quyền
   
8. Quy trình kiểm soát hồ sơ :  
   -   Danh mục hồ sơ chất lượng
   -   Mục lục hồ sơ
   -  Sổ giao nhận hồ sơ


 

9. Biểu mẫu quy trình đánh giá chất lượng nội bộ:

-          Biểu mẫu báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ

-          Biểu mẫu báo cáo đánh giá

-          Biểu mẫu báo cáo sử dụng không phù hợp

-          Biểu mẫu chương trình đánh giá chất lượng nội bộ

-          Biểu mẫu kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ

-          Biểu mẫu theo dõi quá trình đánh giá

-          Biểu mẫu yêu cầu khắc phục phòng ngừa

-          Biểu mẫu theo dõi thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa

-          Biểu mẫu thông báo đánh giá chất lượng nội bộ

10. Biểu mẫu quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp:

-          Bieu mau ban theo doi san pham khong phu hop

-          Bieu mau bao cao su khong phu hop

-          Bieu mau heo doi san pham dien thoai

-          Bieu mau phieu yeu cau khac phuc phong ngua

-          Bieu mau theo doi thuc hien hanh dong khac phuc phong ngua

11. Biểu mẫu quy trình khác phục phòng ngừa:

-          Bieu mau phieu yeu cau khac phuc phong ngua

-          Bieu mau theo doi thuc hien hanh dong khac phuc phong ngua

12. Biểu mẫu quy trình sản xuất thiết bị viễn thông truyền hình điện thoại cơ khí

-          Bieu mau bao cao dinh ky

-          Bieu mau bao cao ke hoach san xuat thang

-          Bieu mau bien ban giao nhan vat tu thiet bi noi bo netvalue

-          Bieu mau bien ban kiem tra bo analog

-          Bieu mau bien ban kiem tra bo mach ban phim

-          Bieu mau bien ban kiem tra bo mach chinh

-          Bieu mau bien ban kiem tra bo mach quay so

-          Bieu mau bien ban kiem tra chat luong Bien ap nguon bo on ap

-          Bieu mau bien ban kiem tra chat luong Dien thoai

-          Bieu mau bien ban kiem tra chat luong hop canh bao

-          Bieu mau bien ban kiem tra chat luong phan co khi

-          Bieu mau bien ban kiem tra chat luong san pham xuat kho

-          Bieu mau bien ban kiem tra san pham

-          Bieu mau bien ban kiem tra vat tu nhap kho

-          Bieu mau de nghi thanh toan sua chua

-          Bieu mau de nghi thanh toan sua chua

-          Bieu mau giao nhan vat tu

-          Bieu mau giay de nghi thanh toan

-          Bieu mau lenh san xuat

-          Bieu mau So giao nhan vat tu thanh toan vat tu

-          Bieu mau so theo doi thuc hien thanh toan vat tu

-          Bieu mau So yeu cau vat tu

-          Bieu mau thanh toan san pham - cong lao dong

-          Bieu mau thanh toan san pham - dinh muc

-          Bieu mau thanh toan san pham - khoan gon

-          Bieu mau theo doi thuc hien

13. Biểu mẫu quy trình bảo dưỡng ứng cứu:

-          Bieu mau ban giao vat tu cua Netvalue

-          Bieu mau bien ban ban giao vat tu hong sua chua bao duong

-          Bieu mau bien ban ban giao vat tu hong sua chua UC

-          Bieu mau bien ban giao nhan vat tu thiet bi thay the bao duong

-          Bieu mau bien ban kiem tra nghiem thu xu ly su co

-          Bieu mau bien ban nghiem thu ky thuat tung tram - Tong hop (2)

-          Bieu mau bien ban nghiem thu ky thuat tung tram - Tong hop

-          Bieu mau bien ban nghiem thu tong hop quang

-          Bieu mau bien ban nghiem thu tong hop tong dai

-          Bieu mau bien ban nghiem thu tong hop vi ba

-          Bieu mau bien ban nghiem thu xu ly su co UCTT

-          Bieu mau ke hoach chi tiet

-          Bieu mau nghiem thu tong hop vi ba

-          Bieu mau so giao nhan vat tu

14. Biểu mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình:

-          Bieu mau bien ban  danh gia chluong BTS

-          Bieu mau bien ban danh gia chat luong BTS

-          Bieu mau bien ban danh gia chat luong InB

-          Bieu mau bien ban danh gia cluong LD TDQ

-          Bieu mau bien ban kiem tra bao duong TB truyen dan

-          Bieu mau bien ban kiem tra chat luong hop canh bao

-          Bieu mau bien ban kiem tra lap dat Viba

15. Biểu mẫu chung:

-          Bieu mau bang ke quyet toan vat tu

-          Bieu mau de nghi thanh toan sua chua

-          Bieu mau giay de nghi thanh toan -thiet bi vien thong-thiet bi truyen hinh

-          Bieu mau giay di duong

-          Bieu mau giay uy quyen thue lao dong

-          Bieu mau lenh dieu xe

-          Bieu mau lenh san xuat

-          Bieu mau so muon dung cu

-          Bieu mau so muon thiet bi do

-          Bieu mau so yeu cau vat tu

-          Bieu mau tam ung tien di cong trinh

-          Bieu mau thue lao dong

16. Biểu mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao lắp đặt:

-          Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao BTS

-          Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao Quang

-          Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao Repeater

-          Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao tong dai

-          Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao Vi ba

17. Biểu mẫu hồ sơ hoàn công lắp đặt:

-          Bieu mau ho so hoan cong BTS

-          Bieu mau ho so hoan cong Quang

-          Bieu mau ho so hoan cong Tong dai

-          Bieu mau ho so hoan cong Vi ba

18. Biểu mẫu hồ sơ lắp đặt:

-          Bien ban giao nhan vat tu thiet bi 

-          Bien ban giao nhan vat tu thiet bi thua sau lap dat

-          Bieu mau bao cao cao dinh ky hang thang

-          Bieu mau bien ban xac nhan khoi luong cong viec

-          Bieu mau giao nhan vat tu thiet bi thua sau lap dat

-          Bieu mau nhat ky cong trinh

-          Bieu mau so giao nhan vat tu

19. Biểu mẫu sửa chữa thiết bị:

-          Báo cáo viễn thông tuần

-          Báo cáo viễn thông tuần

-          Biên bản bàn giao card cho khách hàng

-          Biên bản giao nhận vật tư thiết bị sửa chữa

-          Biên bản kiểm tra

-          Biên bản kỹ thuật sơ bộ                                       

-          Biên bản mất mát hư hỏng

-          Sổ giao nhận vật tư sửa chữa

20. Quy trình cung cấp dịch vụ tin học:

-          Bảng kê quyết toán vật tư

-          Biên bản hủy hồ sơ

-          Danh sách dụng cụ, phụ kiện phục vụ triển khai

-          Giấy đi đường

-          Lệnh sản xuất

-          Nhật ký công trình

-          Phiếu nhập kho

-          Phiếu xuất kho

-          Sổ yêu cầu vật tư

-          Biên bản bàn giao nhận vật tư thừa sau lắp đặt

-          Biên bản bàn giao thiết bị

-          Biên bản bảo dưỡng định kỳ

-          Biên bản hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng

-          Biên bản khảo sát

-          Biên bản kiểm tra thiết bị dịch vụ

-          Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

-          Biên bản nghiệm thu tổng hợn bảo dưỡng thiết bị

-          Biên bản ứng cứu và bảo dưỡng

-          Biên bản xác nhận khối lượng thi công

-          Giất đề  nghị tạm ứng

-          Giấy đề nghị thanh toán thiết bị viễn thông thiết bị tin học

-          Giấy ủy quyền thuê lao động

-          Hồ sơ hoàn công

-          Hợp đồng thuê lao động

-          Nhật ký công trình

-          Tạm ứng tiền đi công trình

-          Tạm ứng tiền thiết bị viễn thông thiết bị tin học

Và còn rất nhiều các biểu mẫu khác, xem tại : http://netvalue.vn/VN/San-Pham/Phan-mem-ISO-online/Download_Bieumau.html